Migratie

De Nederlandse regering heeft zich (vooralsnog) voorgenomen om op 12 december het Marrakesh pact te ondertekenen. Een pact dat, volgens deskundigen, de deur voor migranten wagenwijd openzet.  Is het verstandig om een dergelijk pact te ondertekenen en zitten we met zijn allen te wachten op een verdere toestroom van met name Afrikaanse migranten?  Migranten die veelal geen of een minimale opleiding hebben en geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren voor wat betreft de verdere ontwikkeling van Nederland. Migranten ook die qua cultuur/geloof en opvattingen ver afstaan van onze normen en waarden. 

Nu een flink aantal landen heeft besloten het pact niet te ondertekenen is er, mede door de druk van met name het Forum voor Democratie, bij verschillende partijen twijfel ontstaan voor wat betreft de juridische consequenties in de toekomst.  Het is schrijnend daarbij vast te stellen dat de huidige regering onder aanvoering van premier Rutte totaal niet op de hoogte was c.q. is wat het ondertekenen van het pact voor gevolgen zou kunnen hebben voor ons land.  Je mag van onze volksvertegenwoordiging op zijn minst verwachten dat hiernaar onderzoek zou zijn verricht en dat iedere mogelijkheid om het pact juridisch te (ge/mis)bruiken al in een vroegtijdig stadium geblokkeerd zou zijn.  Niets is echter minder waar en als Thierry Baudet de minister niet zou hebben bestookt met honderd vragen over dit pact dan had Nederland bij het kruisje getekend. 

Nederland dient in mijn optiek zeer voorzichtig om te gaan met de migratie problematiek.  Daarbij wel heel helder duidelijk makend dat er een enorm verschil is tussen vluchtelingen en gelukszoekers.  Indien mensen huis en haard moeten verlaten omdat zij zich in een oorlogssituatie bevinden of vanwege religie of geaardheid hun leven niet zeker zijn dan moeten we deze mensen evenredig over alle veilige landen in de wereld verdelen.  Daarbij moeten we degenen die naar Nederland mogen komen met open armen ontvangen en ze het gevoel geven dat ze bij ons een (tijdelijk) thuis hebben. Voor de overige migranten moeten we helaas de deur sluiten omdat dit een te zware wissel trekt op onze maatschappij.  Een mooi voorbeeld betreft de huidige situatie op de woningmarkt. Op dit moment hebben we in Nederland een enorm tekort aan betaalbare woningen en woningzoekenden staan vaak jarenlang tevergeefs op een wachtlijst.  Tegelijkertijd zien deze mensen dat nieuwkomers voorrang krijgen bij het vinden van een huis.  Je kunt hier vanuit een menselijk oogpunt wellicht begrip voor opbrengen maar voor gezinnen die al jaren op zoek zijn naar een woning is dit erg wrang.  Dit is slechts één van de problemen

De EU heeft zich op het standpunt gesteld dat migratie nodig is om de vergrijzing de komende jaren het hoofd te bieden. Ook een flink aantal Nederlandse politici aan de linkerzijde van het politieke spectrum maar ook premier Rutte zien migranten als de oplossing om de vergrijzing tegen te gaan. De vraag is echter of dit terecht is. Zoals al eerder aangegeven zijn migranten vaak niet of beperkt opgeleid en zal het, in de meest positieve scenario's,  jaren duren voordat zij op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. De huidige realiteit is wat dat betreft kenmerkend.  Een groot deel van de (Afrikaanse) migranten die de afgelopen 10-15 jaar naar Nederland zijn gekomen zitten, ondanks een krapte op de arbeidsmarkt, zonder baan thuis. Ook het halen van hoog opgeleide migranten is niet wenselijk omdat men deze goed geschoolde mensen juist in het land van herkomst keihard nodig heeft.

Het is bovendien de vraag of we de komende decennia werkelijk veel immigranten nodig hebben om de vergrijzing tegen te gaan.  Waar de politiek namelijk consequent aan voorbij gaat is de snelheid waarop de techniek zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door automatisering en robotisering zijn de afgelopen twintig jaar al vele banen verdwenen en de ontwikkelingen zullen de komende jaren in een steeds sneller tempo toenemen waardoor de werkgelegenheid verder zal afnemen.  Waar we momenteel handen tekort komen in de zorg zal het over twintig jaar normaal zijn dat robots vele taken van verplegend personeel hebben overgenomen en daarbij ook nog eens goed kunnen communiceren met de patienten.  Het is niet denkbeeldig dat het tekort aan vrachtwagen chauffeurs straks is opgelost als vrachtwagens volledig geautomatiseerd en autonoom de weg naar hun eindbestemming kunnen vinden. Het bouwen van een huis, waar nu nog vele bouwvakkers voor nodig zijn, zal in de nabije toekomst sneller, efficienter, goedkoper en met een minimum aan menselijke inzet kunnen plaatsvinden.  Onderstaande video laat zien welke kant op zou kunnen gaan in de toekomst. 


In mijn optiek enorm mooie ontwikkelingen maar we zullen er wel voor moeten zorgen dat we de economie gaan hervormen.  Enige probleem daarbij is dat de technologische ontwikkelingen enorm hard gaan terwijl de politiek erachteraan slentert. Het antwoord op de vergrijzing ligt dus niet in het halen van migranten maar in de verregaande automatisering / robotisering van onze maatschappij in de komende decennia. Een ontwikkeling die, of we het willen of niet, niet meer gestopt kan worden.  Zelfs met de vergrijzing die (al twintig jaar) op ons afkomt zal er onvoldoende werk voor iedereen zijn.  De vraag is dus hoe we dit met zijn alleen gaan oplossen.  De huidige politiek wil niet nadenken over de invoering van een basisinkomen maar op termijn zal men er niet aan ontkomen om de economie te hervormen.  Van grote multinationals zullen we moeten vragen of zelfs eisen dat zij hun steentje gaan bijdragen en net als elke kleine onderneming normaal belasting gaan betalen. Wellicht dat we ergens in de toekomst wel een robot belasting moeten invoeren. 

politiek en techniek

Tegelijkertijd moeten we niet wegkijken van de problemen waarmee een continent als Afrika geconfronteerd wordt.  De bevolking zal daar de komende decennia explosief groeien en dat kunnen wij niet oplossen door een groot deel van de mensen hierheen te halen. Dat zal namelijk leiden tot enorme economische en sociale problemen hier in het westen.  Er zal ingezet moeten worden op :

  • Betere scholing van de mensen (met name vrouwen) zodat zij in staat zijn het land waarin zij wonen verder te ontwikkelen.
  • Het actief tegengaan van de bevolkingsgroei. Wellicht is het één kind beleid zoals dit destijds in China is ingevoerd niet de meest ideale oplossing maar de politiek zal dit heel snel op de agenda moeten zetten. Ook de kerk zal hier eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en het gebruik van voorbehoedsmiddelen moeten toestaan en zelfs actief moeten aanmoedigen.
  • Hoewel dit nu nog verre van realistisch is kan Afrika de energie leverancier van de toekomst worden.  Zet in op schone energie winning door het plaatsen van megaparken met zonnepanelen. Zorg dat men met de energie die men opwekt waterstof gaat produceren.  Deze waterstof kan men vervolgens in grote pijpleidingen richting westen transporteren.  Stel je voor.... Afrika als energie leverancier voor de rest van de wereld. 

Er is vanuit de politiek visie en moed nodig om van onze wereld een betere te maken. Migratie is niet de oplossing maar tegelijkertijd liggen er zo enorm veel mooie mogelijkheden om de uitdagingen die we met zijn allen hebben het hoofd te bieden.  Ben erg benieuwd wie van de politieke partijen de moed heeft om de handschoen op te pakken.